True Plant Science

Boost your cannabis growth with our premium fertilizers!

Experience the Power of Optimized Nutrition: Ensuring Exceptional Cannabis Growth and Bountiful Harvests.

Grow with confidence.

Get the best cannabis grow equipment here!

From grow tents to lights, we've got everything you need to cultivate your cannabis plants at home.

Precision tools for perfect grows.

Discover Bluelab:
The key to next-level harvests!

Level up your cultivation with Bluelab – the secret to outstanding harvests awaits!

Let's Make Growing Simple

Dutchpro: Nurturing Growth, the Dutch Way!

Dive into Dutchpro: Where Premium Meets Performance – Upgrade Your Grow Today!

Illuminate Your World with Lumatek

Revolutionizing Lighting with Advanced Technology and Design

Brighter. Smarter. Better. Experience the Future of Lighting with Lumatek.
Chiếu sáng thế giới của bạn với Lumatek

Cách mạng hóa hệ thống chiếu sáng với công nghệ và thiết kế tiên tiến

Sáng hơn. Thông minh hơn. Tốt hơn. Trải nghiệm tương lai của ánh sáng với Lumatek.
Khoa học thực vật đích thực

Thúc đẩy sự phát triển cần sa của bạn bằng phân bón cao cấp của chúng tôi!

Trải nghiệm sức mạnh của dinh dưỡng tối ưu: Đảm bảo sự phát triển vượt trội của cần sa và thu hoạch bội thu.

Phát triển với sự tự tin.

Nhận thiết bị trồng cần sa tốt nhất ở đây!

Từ trồng lều đến đèn, chúng tôi có mọi thứ bạn cần để trồng cây cần sa tại nhà.

Công cụ chính xác để phát triển hoàn hảo.

Khám phá Bluelab:
Chìa khóa để thu hoạch ở cấp độ tiếp theo!

Nâng cao trình độ trồng trọt của bạn với Bluelab – bí quyết để có những vụ mùa bội thu đang chờ đợi!

Hãy làm cho việc phát triển trở nên đơn giản

Dutchpro: Nuôi dưỡng tăng trưởng theo cách của người Hà Lan!

Đi sâu vào Dutchpro: Nơi cao cấp đáp ứng hiệu suất - Nâng cấp sự phát triển của bạn ngay hôm nay!

Hurry up to buy

Popular Products​

Unleash Your Inner Gardener!

Design Your Perfect Grow Tent Setup!

Eager to cultivate your own oasis but unsure where to start? Dive into our customization portal and handpick every piece of equipment tailored to your needs. Whether you're a budding beginner or a seasoned gardener, we'll help you curate the perfect environment for your plants to thrive!

Categories​

Ventilation (7)

Substrates (20)

Pots & Trays (5)

Lighting (23)

Grow Tents (5)

Filters (1)

Fertilizers (90)

Accessories (43)

We Provide High Quality Goods

Fast Delivery

We offer lightning-fast shipping to ensure your order arrives as quickly as possible.

Best Quality

Our products are made with the highest quality materials and are built to last.

Free Return

We stand behind our products and offer hassle-free returns if you're not completely satisfied with your purchase.

Who we are

Welcome to Amsterdam Plug, your premier source for high-quality grow equipment, fertilizers, and more. Founded by experienced growers from Amsterdam, we are dedicated to providing our customers with the best products and expert advice to help them achieve success in their cannabis cultivation. Whether you're a seasoned pro or just starting out, we have everything you need to grow and thrive. Browse our selection today and join the Amsterdam Plug community.